Khalidiya Branch

02 633 4040

050 318 7974

Saturday to Thursday: 9AM-10PM Friday: 5-10PM

Tourist Club Area Branch

02 644 4885

056 230 7974

Saturday to Thursday: 9AM-10PM Friday: 5-10PM

Al Mamoura Branch

02 444 8002

050 905 7974

Saturday to Thursday: 9AM-10PM Friday: 5-10PM

Send Us A Message!